Obsah

Kontakty

Starosta sboru:                        Karel Stříbrný ml.         tel. 731 108 539

Velitel:                                       Jaroslav Sedláček st.  tel. 607 589 296

Správce webu SDH Radim:    Tomáš Myšík                tel. 774 500 641

                                                    e-mail: tomasmysik@seznam.cz 

Historie

SDH Radim

Občané obce Radim se v roce 1894 rozhodli po vzoru jiných obcí v Čechách založit Sbor dobrovolných hasičů. Po náboru se přihlásilo asi 40 občanů. Obecním úřadem však byla přidělena výstroj jen 15 přijatým členům, včetně obecní hasičské stříkačky. Ostatní si založili a získali povolení jako Sbor dobrovolných hasičů 2.Ziskem z divadelních představení a jiných zábav si pořídil výzbroj a novou stříkačku. Roku 1896 tento sbor uspořádal Župní sjezd a jeho dobrá připravenost přinesla potřebné peníze do pokladny. Oba sbory vedle sebe působily až do roku 1921, kdy po sloučení se starostou stal Josef Zikmund a velitelem Václav Bajer.

V roce 1923 byl velitelem zvolen Antonín Vindyš a v té době nastala dobrá spolková činnost a již v roce 1925 se konal opět Župní sjezd, na který se dostavilo tisíc členů. Při této příležitosti bylo ustaveno ženské družstvo, které se po dvou letech rozpadlo.

Ve sboru je v roce 1938 vedeno 29 činných a 28 přispívajících členů. Župní sjezd, který se měl konat ve Studeňanech, se však z důvodu okleštění republiky neuskutečnil. Starostou v roce 1939 byl zvolen Josef Krátký starší. V době 2. světové války se v letech 1940 – 1942 konaly plesy, merendy a řada cvičení se stříkačkou a sbor zasahoval u požárů v Železnici, Radimi a Úlibicích. V letech 1943 a 1944 činnost ustala. V roce 1945 členové hasili požár hájenky na Podhájí a někteří se zúčastnili květnové revoluce. Novým starostou je v roce 1946 zvolen František Vindyš z č.p.31.

Od roku 1949 je velitelem Josef Koudelka a v roce 1951 jsou zrušeny hasičské sbory a nově nastupují Místní jednoty československého svazu hasičstva.

Hasiči

Fotografie cca z roku 1949 – zleva J.Koudelka, B.Kořínek, Fr.Vindyš, J.Rychtera, J.Svatoš, J.Krátký ml., Vl.Vindyš, J.Krátký st., Fr.Sobota, J.Maťátko, hostinský J.Krejčí a J.Havel ….


V roce 1952 byla sboru přidělena motorová stříkačka a v dalších letech až do roku 1961 jsou pravidelně pořádány plesy a činnost je soustředěna na konání cvičení, požární hlídky a soutěže. Od roku 1955 se používá názvu Požární sbor. Roku 1957 zbudována zděná čekárna, 1959 vodní nádrž na dolním konci. Roku 1964 se na počest 7O. let založení sboru uspořádala okrsková soutěž na Podhájí u rybníka. V roce 1968 se uskutečnil nákup nového požárního auta. V roce 1969 zemřel Josef Koudelka, který byl ve sboru od svých 16 let a plných 21 roků vykonával funkci velitele. V témže roce 13. dubna zasahuje sbor při požáru u Křížů a Šimků. Na výstavbě nové vodní nádrže v roce 1970 a budování samoobsluhy v roce 1971, se také podíleli členové sboru, který v té době bylo 31. Po 26 letech ve funkci předsedy končí Vindyš František a novým je zvolen Josef Říha č.p. 52. V roce 1972 je pořádán ples a poutní zábava, družstvo je třetí v okrskové soutěži a byl vybudován sušák na hadice. V dalších letech činnost sboru zaměřena na údržbu techniky a výstroje, okrskové soutěže v Úlibicích, Lužanech a na Tužíně a v Radimi. Do funkce velitele je v roce 1978 zvolen Jaroslav Sedláček mladší a po sloučení s Místní jednotou požární ochrany Tužín , má sbor 43 členů a v roce 1981 získá novou motorovou stříkačku PPS 12.

V roce 1983 započala nová tradice a to zvaní na plesy týden před konáním i v okolních obcích. Prvního května 10 členů provádělo zásah s technikou u požáru Ulrichovy stodoly ve Dřevěnici. V době žní 8 našich členů bez použití techniky pomáhalo likvidovat, požár lesa ve Dřevěnici a v září lesa na Tužíně.

Na členské schůzi 28.3.v roce 1984 přistoupilo do sboru 9 nových členek. Stav členské základny činí 46 mužů a 9 žen. V červnu se uskutečnil dvoudenní zájezd na Jindřichohradecko. Od roku 1982 až do roku 1994 pořádal sbor společenské plesy „ Na Rychtě „ ve Dřevěnici.

V roce 1985 byly pořízeny pracovní stejnokroje pro ženy a vycházkové pro muže. V listopadu 1986 byly ustaveny 2 oddíly v počtu 21 žáků do nově vzniklé Pionýrské organizace mladých požárníků. Vedoucími se staly Jiřina Benešová a Jiřina Baňová a po několik let se zúčastňovaly soutěží s dobrými výsledky. Také členové sboru na každoročních okrskových soutěžích dosahují velmi dobrých umístění s účastí dvou družstev mužů a jednoho žen.

Hasiči

Fotokoláž z požárního útoku družstva Radim II v roce 2009


Okrskové soutěže pořádané v Radimi 6. června 1987 se poprvé zúčastnily naše ženy a hned zvítězily ve své kategorii. Mladší muži skončili na místě třetím a starší zvítězili. V dalších letech je činnost slabší a je zaměřena pouze na konání plesu a účast na okrskových soutěžích. Dlouhodobě není vyřešen problém výstavby nové požární zbrojnice a úprava stávající se neprovádí. Oživení přichází v roce 1994 sbor má 32 mužů a16 žen, pořádá poslední ples ve Dřevěnici, ženy vítězí na okrskové soutěži v Železnici a vše se připravuje na oslavy 100 let založení sboru.1. října je provedeno zvaní v okolních vesnicích s koňmi a ruční stříkačkou v dobových uniformách na tuto akci. Stavební práce na opravě restaurace se protáhly a tak oslavy 100 let založení sboru se konaly 8. října na hřišti s výstavkou v jídelně ZD. 19. prosince je prováděn zásah u požáru okálu p. Karbanové. Od ZD je koupen obcí objekt po Vindyšových a jeho část bude sloužit jako sklad požární techniky. 23. listopadu pan Janda otvírá opravenou restauraci „ U růže „, kde se následně v roce 1995 koná hasičský ples. 29. července byl prováděn zásah u požáru kravína v Radimi. Mezi aktivitu členů lze také započítat sběry železného šrotu a likvidaci skládky u obecního domku. V roce 1999 je pořízena Avie, která je postupně upravována na požární vozidlo.

V roce 2004 v květnu požár chalupy na Tužíně. V sobotu 29.5. oslava 110. výročí založení sboru s pořádáním okrskové soutěže a zábavou.

Hasiči

Členové sboru v dobových uniformách při oslavě 110 let – zleva M.Erlebach, V.Kříž, Z.Pozdníček, J.Sedláček, J.Glos, J.Vik, J.Protiva a starosta J.Říha


V červenci 2005 účast ve Štěpanicích s koňskou stříkačkou na 80 letech sboru a ještě v témže měsíci na soutěži koňských stříkaček ve Vrbici kam sbor zajíždí už pravidelně. V roce 2007 je Avie oficiálně zaregistrována jako požární vozidlo. V roce 2008 sbor obdržel 5 kusů zásahových obleků a obuvi od KZS v Hradci Králové a od obecního úřadu 11 ks vycházkových obleků. Z prostředků SDH pak bylo pořízeno11 ks pracovních oděvů a triček.

V roce 2009 členská základna činí 35 mužů a 13 žen . Před konáním valné hromady za rok 2008 se členové sboru podíleli na likvidaci zahoření chaty na Tužíně. Pořádal se již tradiční hasičský bál a v květnu sbor uspořádal v rámci oslav 115. výročí založení okrskovou soutěž. V deštivém počasí mladší muži skončili na 4. místě a starší na 7. místě. O překvapení se pak postaraly ženy v bílých uniformách, které předvedly požární útok s koňskou stříkačkou.

O zábavu se postarala dechová hudba Táboranka. Na setkání koňských stříkaček ve Vrbici také pršelo. Členové sboru bez zásahu byli i při požáru uskladněného polystyrenu na Tužíně u pana Vojtíška. Byla prodána T 805 sběrateli veteránů.

Hasiči

Členky sboru při oslavách 115 let SDH Radim po předvedeném útoku s koňskou stříkačkou v dobových uniformách – zleva V.Havlová, A.Sedláčková, J.Adolfová, L.Holmanová, E.Karbanová, Š.Kořínková, M.Říhová a řidič V.Vindyš …..


Na valné hromadě 8.ledna 2010 po téměř 40 letech skončil ve funkci starosty Josef Říha a nahradil ho Karel Stříbrný mladší. V současné době má sbor 47 členů, z toho je 13 žen.

Z dostupných materiálů zpracoval M.Říha