Obsah

Historie

Chronologie


                                Chronologický sled událostí

1406  první zmínka o obci Tužín

1533  první zmínka o dvou tužínských mlýnech (prostřední a dolení)

1627 část Kumburského panství (Radim a Pecka) daruje Albrecht z Valdštejna kartuziánskému řádu

1654  v Tužíně je 16 chalup a 2 panské mlýny (Berní rula)

1713  v Tužíně je 23 chalup a 2 panské mlýny (Tereziánský katastr)

1770  číslování domů (čp.) – Podhájí, které patřilo pod Radim má samostatná čp.

1782  zrušena Valdická kartouza (Radimské panství přešlo pod Náboženský fond)

1805  přečíslování domů                                   

1871  postavena kaplička zasvěcená Andělu Strážci

1881  první starosta obcí Tužín a Podhájí (Antonín Korbelář)

1918  v první světové válce padlo nebo se nevrátilo 8 mužů

1921  vysazena lípa svobody u čp. 35

1922  založena kronika, první kronikář Antonín Žďárský

           pokáceny velké lesní plochy napadené mniškou a potom lýkovcem

1925  založena knihovna 

1926  založen sbor dobrovolných hasičů 

1929  v obcích je 211 obyvatel

1931  napadlo hodně sněhu a byly pobořeny 2 domy

1932  přistavěna pekárna u doleního mlýna čp. 22

1938  po mobilizaci byla kronika obcí odvezena do Prahy

1939  zemřel kronikář Josef Rapl

1945  byly opraveny cesty štěrkem z Runchalpy

           vysazeno na Krchově 150 ovocných stromů (sad československé armády)  

           zaveden do obce telefon (hovorna Nožičkovi čp. 40)

1952  založeno první družstvo (předs. Josef Rejfek – bylo rozpuštěno) 

1953  první jednání o silnici, vybudována na potoku požární stavidla 

1955  zahájena výstavba silnice v obci, převeden potok do nového koryta,

           elektrifikace obce – 28. 12. rozsvícená v hospodě U Raplů

1956  problémy s pokračováním výstavby silnice v obci (domy čp. 31 a 32)

1957  založeno JZD -  má 23 členů (předseda V. Beneš)

1958  začala výstavba salaše

1960  předsedkyní JZD je zvolena A. Frýbová, do obce zajíždí pojízdná prodejna 

1961  začala úprava kulturní jizby v bývalé hospodě U Raplů, čp. 11 v Podhájí,

           vybudována asfaltová silnice kolem salaše, zprovozněna v roce 1962 

1963  nezdarem ukončeny úpravy hospody

1964  došlo ke sloučení obcí do střediskové obce Radim (JZD i MNV)

1965  zemřel kronikář Josef Roudný 

1966  kronikářem ustaven Jiří Frýba Podhájí čp. 2

1967  zastavena výstavba silnice

1969  započala přestavba hostince čp. 11, vybudováno kluziště u kapličky 

1970  zapojen obecní rozhlas, pokračují práce na hospodě 

1971  schválena rekreační oblast, instalace výbojkového osvětlení 

1972  vyměřeny parcely na chaty 

1973  asfaltová cesta k rybníku na Podhájí 

1976  z důvodu zcelování půdy je vykácen ovocný sad na Krchově

1977  postaveny první 3 chaty u Dřevěnického rybníka, zrušena salaš 

1978  demolice drůbežárny na Krchově

1979  postaveno prvních 5 chat na kopci za čp. 25

1980  rozšířena cesta k požární zbrojnici, sloučení SDH s Radimským,

           ministerstvo vnitra započalo s dostavbou čp. 11 v Podhájí

1981  zavezena cesta na velký kopec 

1982  rozšířena cesta pod velkým kopcem 

1985  postavena montovaná čekárna na návsi 

1986  obnoveno kluziště u kapličky, asfaltová cesta k Rejfkovým 

1987  instalován vagón u kluziště 

1989  osvětlení na kluzišti

1990  asfaltová cesta od čp. 25 k Podhájí čp. 6

           zamítnuta žádost o převedení domu čp. 11 zpět obci 

1991  oprava kapličky,  kabelizace NN od trafa k domu čp. 18

1992  výstavba vodovodu pro Dřevěnici (vrt a domek pro čerpadla)

           vybudován nový most u doleního mlýna 

1993  bagrování vodojemu 

1994  vodovod přes vesnici, oslava 100 let SDH Radim

           23. 11. nově otevřena hospoda U růže v Radimi 

1995  posílení vodovodu k Radimi, asfaltová cesta od Rejfků na Krchov a část                             k Podhájí

1996  změna pošty – 507 13 Železnice,  vodovod v obci (domek na posílení tlaku)

1997  telefonizace obcí, 18. 4. sraz rodáků v Radimi v hostinci U růže (účast                               51 občanů)

           k chatám zavedeno vodovodní potrubí, dokončena asfaltová cesta na Podhájí

1998  zkolaudována stavba nového domu čp. 46, (stavba zahájena a v roce1997)

1999  zprovozněna přečerpávací stanice vodovodu

2000  srpnové povodně, nová přípojka VN k transformátoru

          zahájena oprava doleního mlýna čp. 22, vystavěna nová roubenka v Podhájí čp. 6 

2001  začala výstavba penzionu u Dřevěnického rybníka 

2003  penzion dokončen – čp. 47, asfaltová cesta od Rejfků ke Glosovým 

2004  požár domu čp. 20 pana K. Klusta u Dřevěnického lesa – shořel celý

          prezident ČR V. Klaus poprvé na turnaji ve Dřevěnici, zrušena základní vojenská              služba  

2005 zemřel kronikář Jiří Frýba – ve věku 90 let (události zapisoval 40 let)

          kronikářem ustaven Miroslav Říha Tužín čp. 12, staví se nové srubové stavení

          opravena cesta od Glosových k domu čp. 46, kabelová přípojka NN na Krchov 

2007 orkán Kyrill v noci z 18. 1. na 19. 1. poničil střechy a lesní porosty, zhotoven

          přístřešek na domovní pytle s domovním odpadem a opravena vývěsní tabule,

          21. 6. úrodu poničilo krupobití, opraveny výtluky na obecní cestě,

          nové veřejné osvětlení v části obce Krchov, kolaudován srub čp. 48 

2008 první březnový den vichřice EMA znovu napáchala značné škody

          instalováno zrcadlo v zatáčce u sochy Panny Marie, která byla opravena včetně              plotu a vysázení okrasných dřevin, proběhla také oprava sochy Svaté Anny,

          staví se chata pod rekreačním objektem, kterou poničil v srpnu velký vítr,

          odvodněna zatáčka u sochy a zpevněna plocha na Krchově 

2009  Lesan Tužín pořádá první jarní bál, v dubnu sucho, požár uskladněného                             polystyrénu u čp. 8, oprava vedení na sloupech včetně veřejného osvětlení,                       kolaudace domu čp. 49

2010  mimořádná úroda hub, nový majitel prostředního mlýna  

2011 nově zrekonstruovaná cesta na Podhájí, opraveny výtluky na obecních cestách                v Tužíně, výměna sloupů na VN

2012  oprava výtluků na obecních cestách, opravena kaplička Anděla Strážce,

           vydána publikace Šest století u nás, 28. července se konal Sjezd rodáků a přátel

2013  v lednu krádež měděných žlábků na 2 domech, 90 let oslavila pí. Anna Frýbová,

           v červnu záplavy, rozvodněná i Tužínka, oprava střechy mlýna čp. 36, zima                        bez sněhu

 2014  v březnu se konal již šestý „První jarní ples“, asi poslední, na tradiční                                  "Volejbalovou Dřevěnici“ dorazila i Eva Samková, olympijská vítězka                                  ve snowboardcrossu, na podzim bohatá houbová sezóna

            v říjnu byl Tomáš Adolf znovu zvolen do obecního zastupitelstva

            v listopadu otevřeno nové Zdravotní středisko v areálu hostince „U Růže“

            na posezení s důchodci vystoupil imitátor Václav Faltus

2015  suchý rok, nerostly houby, noví majitelé čp. 26 a 39 na Tužíně, opraveny 

           výtluky na obecních cestách, zima bez sněhu a opraven přepad na potoce

           u kapličky

2016  pokračovaly práce na čp. 26 a 39 a výstavba nového domu na Podhájí

           probíhá pozemková úprava v tužínském katastru, dobrá houbová sezóna,

           na sezení se seniory zpíval Josef Oplt, přemístěny kontejnery na odpad 

2017  pokračovaly práce na čp. 26 a 39 a výstavba nového domu na Podhájí

           probíhá pozemková úprava v tužínském katastru, velká úroda hub,

2018  práce na domech čp. 26 a 39 jsou před dokončením, na Podhájí je dům                            před kolaudací, po celý rok sucho, nerostly houby, byla dokončena pozemková                 úprava, doplněno veřejné osvětlení, nová přípojka vodovodu pro Radim, volby                   zastupitelstva obce

2019

       Začala výstavba nízkoenergetického domu na pozemku bývalého kluziště       u kapličky, vyhotovena je deska pro srubový dům na louce u čp.7, rostly houby, celkem za  rok napršelo 555 mm, zemřeli F.Erlebach, Z.Legner a Z.Hamanová, narodil s A.Souček. K trvalému pobytu je nahlášeno ke konci roku 64 obyvatel a průměrný věk je 46,5 let. Průměrná roční teplota byla 11 °C, nejchladnějším dnem byl 22.leden (-13°C), nejtepleji bylo 26. a 30. června (36°C). Z trvale hlášených 64 obyvatel je 33 mužů a 31 žen. Nejstarší je paní A.Frýbová - 96 let.